Strona główna » Projekty Unijne » Projekty SPO RZL 2004-2006 » Inwestycja w kadry – inwestycją w rozwój Grupy Atlas
drukuj | A | A | A

Projekty Unijne

Kontakt: (42) 6 300 900

Projekty SPO RZL 2004-2006

Inwestycja w kadry – inwestycją w rozwój Grupy Atlas

W styczniu 2006 r. firma FPL rozpoczęła realizację projektu Inwestycja w kadry – inwestycją w rozwój Grupy Atlas. Do połowy kwietnia 2007 r., w ramach 93 dni szkoleniowych, 177 pracowników przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy Atlas będzie podnosić poziom swoich kompetencji biznesowych, a grupa 80 osób objętych zostanie doradztwem indywidualnym.

Projekt wdrażany był w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (EFS), zgodnie z programem SPO RZL, wspierającym rozwój wiedzy i umiejętności kadr.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z EFS, Grupa Atlas zyskała możliwość szybszego osiągnięcia swoich strategicznych celów - poprzez wyraźne zwiększenie efektywności działań tych pracowników, którzy mają największy wpływ na funkcjonowanie firmy. Analiza potrzeb rozwojowych pozwoliła wytypować uczestników szkoleń prowadzonych przez FPL: menedżerów zajmujących kluczowe stanowiska w Grupie - pełnomocników, dyrektorów zakładów i pionów, kierowników; grupę regionalnych przedstawicieli handlowych, regionalnych doradców technicznych i pracowników pionu finansowo-księgowego. Wzrost potencjału organizacji wymagał podniesienia kompetencji przede wszystkim w zakresie kontaktów z klientem, prowadzenia negocjacji handlowych, zarządzania personelem, zarządzania czasem, usprawniania komunikacji wewnętrznej, a także rozwijania inteligencji emocjonalnej i poszerzenia znajomości zagadnień prawnych oraz finansowych. Efekty kompleksowych cykli szkoleniowych FPL wzmocnił coachingiem i indywidualnym doradztwem, gwarantującym dodatkowy wzrost i utrwalenie najistotniejszych umiejętności menedżerskich.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rzealizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Obserwatorzy rynku podkreślają fakt, że konkurencyjność firm w coraz mniejszym stopniu zależy od cech produktów czy ich ceny – zyskanie przewagi w tym aspekcie coraz częściej ma wymiar bardzo krótkotrwały. Jedyną trwałą podstawą, na której warto budować pozycję i przyszłość organizacji, są kompetencje pracowników, ich zaangażowanie i potencjał. By jednak w pełni rozwijać umiejętności kadr, konieczne jest przyjęcie odpowiednich priorytetów w zarządzaniu firmą i zapewnienie na ten cel stosownych środków, zwłaszcza finansowych. Wielkie możliwości w tym zakresie otworzył EFS. Dzięki środkom unijnym działające w Polsce firmy stanęły przed wyjątkową szansą, a te, które potrafiły pozyskać fundusze – m.in. Grupa Atlas może już mówić o wymiernych korzyściach.

Grupa Atlas, która na początku lat 90. minionego stulecia zdobyła dominującą pozycję w swojej branży, przed końcem owej dekady została poddana próbie sprostania ostrej konkurencji, jaka powstała w związku z pojawieniem się na naszym rynku zagranicznych firm. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej konkurencja jeszcze się nasiliła, zmuszając firmę z jednej strony do obrony swojej pozycji na rynku polskim, a z drugiej dając jej szansę wejścia na rynki europejskie. Jedno i drugie zadanie wymaga, rzecz jasna, stałej dbałości o jakość i odpowiednie zaawansowanie technologiczne produktu, stałego dostosowywania oferty do oczekiwań klienta, przy jednoczesnym spełnianiu norm i przepisów jakościowych. Ale wymaga również posiadania odpowiedniej kadry pracowniczej, która mogłaby tym wymaganiom sprostać. Osiąganie coraz wyższych poziomów kompetencji i osobisty rozwój pracowników jest dla Grupy Atlas warunkiem koniecznym do efektywnego funkcjonowania, a jednocześnie stanowi rezerwę, której wykorzystanie pozwoli odnosić dalsze sukcesy, także przy wzrastającej aktywności konkurencji. Celom tym posłużył projekt „Inwestycja w kadry – inwestycją w rozwój Grupy Atlas”, skierowany do grupy 4 przedsiębiorstw powiązanych organizacyjnie i biznesowo.

W realizacji projektu nacisk położony został na wzbogacanie wiedzy, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności biznesowych pracowników, osiągnięcie wyższego standardu pracy, a także, co warto podkreślić, doskonalenie kompetencji odpowiedzialnych za skuteczne funkcjonowanie pracowników w sferze społecznej i psychologicznej. To podstawa zaistnienia istotnych jakościowo zmian w sposobie osiągania celów strategicznych firmy.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków EFS możliwe było objęcie szkoleniami szerokiej grupy pracowników – docelowo około 270 osób na stanowiskach menedżerskich wyższego i średniego szczebla oraz handlowych. Przewidziano 213 dni szkoleniowych oraz doradztwo poszkoleniowe dla grupy około 200 osób. Projekt ten miał zakończyć się w pierwszym kwartale 2007 roku, jednak w związku z tym, iż pojawiła się możliwość wykorzystania dodatkowych środków będących w dyspozycji PARP, firma FPL mogła zapewnić Grupie Atlas kontynuację działań rozwojowych do marca 2008 roku.

Zakres szkoleń został określony i wybrany na podstawie wyników badania potrzeb szkoleniowych, przeprowadzonego przez FPL. Analiza dotyczyła przede wszystkim strategii rozwoju firmy, co pozwoliło ocenić potrzeby pracodawcy w zakresie dostosowania kwalifikacji kadry do planowanych w przyszłości zadań. Przyjrzano się także otoczeniu rynkowemu firmy i określono, jakie rozwiązania organizacyjne będą sprzyjać realizacji tych zadań. Przeanalizowano również potrzeby personelu (wykorzystując kwestionariusze potrzeb szkoleniowych), co pozwoliło spojrzeć na projekt z perspektywy poszczególnych pracowników i uwzględnić ich nastawienie do szkoleń. Z kolei analiza sytuacji kadrowej (przeprowadzona wraz z działem personalnym firmy Atlas) umożliwiła dopasowanie programu do dotychczasowej polityki szkoleniowej firmy oraz potrzeb rozwojowych, z uwzględnieniem rotacji, awansów, przesunięć itp. Zidentyfikowane zostały bariery, które w największym stopniu utrudniały osiąganie zakładanych celów.

Wyszczególniono grupy pracowników, dla których określone szkolenie przyniesie najbardziej wymierne efekty: Zespół Regionalnych Doradców Technicznych z Pionu Promocji Techniczno-Handlowej; Zespół Regionalnych Przedstawicieli Handlowych z Pionu Popierania Sprzedaży; pracowników Pionu Finansowo-Księgowego; pełnomocników, dyrektorów zakładów, dyrektorów pionów i kierowników – zespół pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w firmie. Ze względu na kluczowy wpływ tych osób na funkcjonowanie organizacji we wszystkich jej obszarach, odpowiednio wysoki poziom ich kompetencji staje się wartością oczywistą. Rozwijanie kompetencji menedżerów jest wysoce efektywne, gdyż znajduje szybkie przełożenie na skuteczniejsze funkcjonowanie podległych im zespołów, co z kolei w znacznym stopniu wpływa na wzrost potencjału całej organizacji. Określono również obszary kompetencji, których rozwój przyniesie firmie największe korzyści. Są to m.in. umiejętności związane z kontaktem z klientem, prowadzenie negocjacji, zarządzanie personelem, zarządzanie emocjami (inteligencja emocjonalna), efektywne zarządzanie czasem, komunikacja wewnętrzna, motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania, znajomość zagadnień prawa w różnych aspektach dotyczących działań Grupy Atlas.

Wybrane grupy beneficjentów dobrane zostały w taki sposób, by jak najpełniej wesprzeć strategiczne plany rozwoju firmy, a jednocześnie poprzez spójność wewnętrzną poszczególnych grup szkoleniowych zapewnić uczestnikom wspólny kontekst środowiska pracy i realizowanych zadań.

Wsparciem szkoleń jest coaching oraz doradztwo indywidualne. Gwarantuje to rozwój wszystkich potrzebnych umiejętności i nieporównywalnie większą trwałość osiągniętych rezultatów. Ocenie osiąganych efektów służą różnego rodzaju testy, wywiady z uczestnikami szkoleń, ankiety itp. metody oraz narzędzia pozwalające jak najpełniej określić ewaluację poziomów kompetencji.

Kompetencje nabyte w czasie szkoleń, nowe zachowania i postawy muszą być wspierane i promowane. To zadanie należy do kadry menedżerskiej w firmie. Zdobywane i rozwijane umiejętności przekazywane są współpracownikom i podwładnym poprzez codzienną współpracę.

To, w jakim stopniu przeszkolone osoby zastosują w praktyce zdobytą wiedzę i nowe umiejętności, jest najtrudniejsze do zmierzenia. Długookresowym miernikiem sukcesu realizacji projektu będzie wzrost efektywności działania Grupy Atlas, przejawiający się w zwłaszcza w sposobie działania jej pracowników.

Na pytanie, czy warto korzystać ze środków unijnych, odpowiedź jest tylko jedna – oczywiście warto! Warto znosić różne niedogodności wynikające z niezwykle skrupulatnych zasad rozliczania tych projektów.
Dla naszej spółki szkolenia dofinansowane z EFS stały się oknem do świata szkoleń miękkich, kształtujących nowe podejście do zarządzania zespołami pracowniczymi. W sytuacji, gdy przewagę na rynku zyskują najlepiej zorganizowane firmy, jest to szczególnie ważne. Walorem nie do przecenienia jest także fakt, że szkolenia rozbudzają zainteresowania i nowe potrzeby szkoleniowe. Budowanie kolejnych planów szkoleniowych polega na selekcji tematów przekazywanych przez pracowników. Tak więc korzystajmy z szansy, jaką dają przedsięwzięcia szkoleniowe dofinansowywane z Unii Europejskiej. Są one gwarancją wysokiej jakości szkoleń i dla wielu polskich firm ogromną szansą, aby ich zespoły pracownicze osiągnęły wysoki poziom kompetencji.

Małgorzata Święcicka
Dyrektor ds. Pracowniczych
ATLAS sp. z o.o.

Zadaj pytanie

+