progress

Projekty na miarę

Wiemy, że niektóre organizacje, wymagają rozwiązań
dopasowanych do ich unikalnych potrzeb.

więcej

Wspieramy najlepsze Działy HR,
projektując nowoczesne procesy rozwojowe,
dopasowane do specyficznych potrzeb ich organizacji

,,

Z pełną odpowiedzialnością i świadomością rekomendujemy współpracę ze strategicznym doradcą, jakim jest FPL.

Wojciech Orzech
Prezes Zarządu

,,

Współpraca z FPL przynosi zarówno wymierne efekty, jak i satysfakcję ze wspólnych działań.

Renata Święcicka
Dyrektor Personalny

,,

Rekomenduję firmę FPL, jako profesjonalnego i sprawdzonego partnera w realizacji programów szkoleniowo-rozwojowo-doradczych.

Agnieszka Sarnowska-Szurgot
HR Manager

Zaprojektuj proces rozwoju w Twojej firmie

Wykorzystaj FPL wave® – nasz autorski model projektowania, maksymalnie efektywnych procesów rozwoju na miarę. Dzięki sekwencyjnemu podejściu do planowania, naciskowi na odpowiednie przygotowanie uczestników oraz narzędziom wzmacniającym kompetencje po warsztatach, gwarantuje on wysoką efektywność i utrzymanie nowych kompetencji przez długi czas.

Wykorzystaj szeroki wachlarz
narzędzi rozwojowych

 • Ankiety
 • Testy
 • Warsztaty 1 i 2-dniowe
 • Warsztaty mini-form 4h
 • Pigułki umiejętności 2h
 • Sesje coachingowe i mentoringowe
 • Zadania on-the-job
 • Inspiracje mailowe
 • Przypomnienia SMS
 • Quizy
 • Zobowiązania procesowe

Oprzyj rozwój na unikalnych

metodykach FPL EQ®, FPL CS® i FPL PV®

Przodujemy w praktycznym rozwijaniu postaw i kompetencji, dlatego na potrzeby realizowanych procesów, stworzyliśmy trzy unikalne metodyki rozwoju kompetencji miękkich, oparte o profesjonalną diagnozę testami psychometrycznymi.

Inteligencja Emocjonalna FPL EQ®
10 kompetencji emocjonalnych diagnozujących i rozwijających osobę w trzech obszarach: Psychologiczne (Ja ze Sobą), Prakseologiczne (Ja w działaniu) oraz Społeczne (Ja z innymi).
Style Myślenia i Komunikacji FPL CS®
6 wymiarów stylów myślenia, wspierających osobę w diagnozie własnych preferencji poznawczych i komunikacyjnych oraz zwiększającą kompetencje rozpoznawania stylów myślenia innych.
Wartości Zawodowe FPL PV®
16 wartości zawodowych, dzięki którym możemy odkryć swoje najgłębsze motywatory oraz w oparciu, o które należy budować zaangażowanie swoje i innych.

Case studies

Zainspiruj się projektami rozwojowymi,
stworzonymi na miarę i zrealizowanymi przez FPL

Wsparcie we wdrożeniu strategii

Warsztaty strategiczne online dla 500. Menadżerów (29 grup) PKP Energetyka S.A.
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka S.A., której właścicielem jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners

Cel:
 • Wspólne, z reprezentantami wszystkich szczebli organizacyjnych, wypracowanie w GK PKP Energetyka Strategii Firmy na lata 2020-2030
 • Zapoznanie i zbudowanie zrozumienia Strategii podczas 3-dniowego spotkania online całej kadry menedżerskiej i reprezentantów pracowników
 • Wybudowanie u Uczestników spotkania zaangażowania do realizacji strategii
 • Przygotowanie planu komunikowania i wdrażania strategii do/z Pracownikami Firmy
Grupa docelowa:
 • Kadra Menedżerska wszystkich szczebli organizacyjnych (400 osób) oraz reprezentanci Brygadzistów, Specjalistów i Pracowników Wykonawczych (100 osób)
Efekt:
 • Zrozumienie przez Uczestników Strategii 2020-2030
 • Zwiększenie zaangażowania do realizacji strategii poprzez wspólne wypracowanie korzyści płynących z realizacji
 • Programów Strategicznych oraz obszarów, o które należy zadbać
 • Ustalenie planów komunikowania Strategii dla obszarów i komórek organizacyjnych
 • Określenie indywidualnych planów działania Uczestników w obszarze wdrażania Strategii
Przebieg procesu:

Diagnoza i przygotowanie:

 • Spotkania Zarządu i Menedżerów TOP 40 wypracowujących założenia Strategii
 • Webinary Zarządu doprecyzowujące założenia Strategii (Filary, Programy, Inicjatywy)
 • Warsztaty strategiczne z Reprezentantami wszystkich szczebli organizacyjnych – wypracowanie oddolnych pomysłów do Strategii Firmy
 • Wyłonienie spośród Pracowników Ambasadorów Strategii, mających na celu wspieranie i wzmacnianie zaangażowania wszystkich Pracowników w realizację Strategii
 • Cykliczne spotkania Komitetu TOP 400 zarządzającego projektem koncepcji i przygotowania spotkania oraz warsztatów online nt. strategii dla 500 osób
 • Przeprowadzenie ponad 20 warsztatów online przygotowujących do pełnionych funkcji w ramach eventu online (dla Ambasadorów, Moderatorów, Panelistów i Prezenterów)

Realizacja

Przygotowanie koncepcji, zarządzanie i moderowanie warsztatów podczas 3-dniowego eventu dla 29 grup i 58 podgrup warsztatowych w 2 obszarach:

 • Strategia i Programy Strategiczne:
  – Równoległa praca warsztatowa w grupach zróżnicowanych stanowiskowo, obszarowo i lokalizacyjnie, mająca na celu zrozumienie Strategii i wypracowanie korzyści z wybranych Programów
  – Efektem warsztatów była prezentacja podsumowująca wyniki dyskusji wszystkich grup w postaci korzyści z wybranych Programów Strategicznych, stanowiąca merytoryczną bazę dla paneli dyskusyjnych Uczestników
 • Komunikowanie Strategii:
  – Równoległa praca warsztatowa w grupach podzielonych obszarami biznesowymi, mająca na celu opracowanie planów zakomunikowania Strategii Pracownikom oraz zbudowania Ich zaangażowania do wdrażania
  – Efektem warsztatów była prezentacja podsumowująca plany komunikacji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i jej zaprezentowanie przez wybranych Menedżerów na forum 500 osób.

Okiem Klienta:

Aż 97,4% Uczestników oceniło warsztaty strategicznie pozytywnie, oceny negatywne nie pojawiły się wcale.

Aż 1/3 Uczestników zadeklarowała, że preferuje zdalną formę spotkań TOP 400.

Rozwój Menedżerów Produkcji

150 pigułek rozwojowych z 15 tematów dla Menedżerów Produkcji firmy z branży meblarskiej
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Międzynarodowa firma z branży meblarskiej

Cel:
 • Rozwój kompetencji liderskich w oparciu o poziomy przywództwa oraz wartości Klienta
 • Wzrost wyników zaangażowania Liderów w corocznym korporacyjnym Badaniu Opinii Pracowników
Grupa docelowa:

Kierownicy i Mistrzowie – 10 grup szkoleniowych

Efekt:
 • Realizacja celu w postaci wzrostu wyników zaangażowania Liderów w Badaniu Opinii Pracowników w porównaniu z wynikiem sprzed rozpoczęcia projektu
 • Bardzo wysoki poziom średnich ocen w zakresie merytoryki warsztatów (5,2) oraz pracy trenerów (5,5) w skali 1-6
Przebieg procesu:

Diagnoza

Badanie potrzeb rozwojowych poprzez realizację grup fokusowych z Przełożonymi Uczestników, HR-em oraz poprzez wywiady telefoniczne z Uczestnikami

Przygotowanie

Badanie potrzeb rozwojowych poprzez realizację grup fokusowych z Przełożonymi Uczestników, HR-em oraz poprzez wywiady telefoniczne z Uczestnikami

Rozwój

 • Realizacja 150 4-godzinnych pigułek rozwojowych z 15 tematów rozwojowych (łącznie 78 dni warsztatowych)
 • Realizacja dodatkowych, 1-dniowych warsztatów mentoringowo-integracyjnych na początku Projektu
 • Cykl coachingów dla wybranych Menedżerów

Wzmocnienie

 • System poszkoleniowych zobowiązań rozwojowych
 • Ciągła weryfikacja realizacji zobowiązań przez Przełożonych oraz przez Trenerów, na początku każdego z warsztatów
 • Stały kontakt telefoniczny Trenerów z Uczestnikami

Ewaluacja

 • Monitorowanie realizacji zobowiązań indywidulanych przez Przełożonych oraz HR, przy wsparciu Trenera
 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety poszkoleniowe
 • Merytoryczne raporty podsumowujące po każdym z warsztatów

Okiem Klienta:

„Warsztat super – każdy kto zarządza ludźmi by z niego skorzystał – fajnie prowadzone, dużo przykładów”

„Nowe, ciekawe techniki i narzędzia”

„Warsztat pozwala zrozumieć zagadnienia i poprawić relacje z Pracownikami”

Zwiększenie zaangażowania Pracowników

Rozwój 1100 Menedżerów poprzez realizację 448 dni szkoleniowych
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Jedna z największych w Polsce firm energetycznych

Cel:

Zwiększenie zaangażowania Menedżerów i Pracowników o ustalony, konkretny wskaźnik, w firmie przechodzącej zmiany strukturalne i organizacyjne

Grupa docelowa:

Kadra Menedżerska wszystkich szczebli organizacyjnych – Dyrektorzy Departamentów, Dyrektorzy Zakładów, Kierownicy Sekcji, Brygadziści – 1100 osób

Efekt:
 • Wzrost Wskaźnika Zaangażowania Pracowników powyżej założonego wcześniej celu
 • Przyrost wiedzy i umiejętności Menedżerów średnio o 22% w porównaniu do badania wejściowego
 • Wzrost motywacji i zmiana postaw Menedżerów w sytuacjach trudnych transformacji organizacyjnych
 • Niezwykle wysoka średnia ocena jakości merytoryki warsztatów – 5,2 ora pracy trenerów – 5,6 (skala – 1-6)
Przebieg procesu:

Diagnoza

 • Analiza wewnętrznej dokumentacji firmy, m. in. badania zaangażowania, misja, wizja, system kompetencji
 • Badanie potrzeb rozwojowych poprzez:
  – ustrukturalizowane wywiady telefoniczne z Przełożonymi, HR-em i Uczestnikami
  – elektroniczne Ankiety Wyzwań Menedżerskich dla poziomów n-1, n-2 i n-3
 • Ocena kompetencji metodą 360 stopni dla poziomu n-1
 • Obserwacja pracy wybranych stanowisk
 • Grupy fokusowe z Uczestnikami poziomów n-4 oraz Ich Przełożonymi

Przygotowanie

Każdy warsztat poprzedzony dodatkowymi testami FPL czy też tematycznymi artykułami lub książkami

Rozwój

 • Realizacja 448 dni szkoleniowych z 15 tematów rozwojowych
 • Wsparcie w cyklicznych spotkaniach kadry menedżerskiej TOP 400
 • Spotkania wdrożeniowe w jednostkach organizacyjnych z Uczestnikami oraz Ich Przełożonymi
 • Cykl coachingów indywidualnych dla wybranych Dyrektorów

Wzmocnienie

 • System poszkoleniowych zobowiązań rozwojowych
 • Stały kontakt telefoniczny Trenerów z Uczestnikami oraz HR-em i Przełożonymi
 • Ćwiczenia i wzmocnienia w formie mailowej po każdym temacie warsztatu
 • 12-miesięczny cykl wzmocnień (inspiracje tematyczne wraz z testami wiedzy)
 • Vademecum Menedżera – zestaw technik i narzędzi niezbędnych w pracy Menedżera

Ewaluacja

 • Ocena Kompetencji metodą 360 stopni przeznaczona dla wszystkich Uczestników projektu
 • Testy wiedzy
 • Ciągły monitoring realizacji zobowiązań indywidulanych
 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety poszkoleniowe
 • Cykliczne Badania Zaangażowania Pracowników

Okiem Klienta:

„Warsztaty prowadzone wzorowo, merytorycznie, z bardzo dużym zaangażowaniem Prowadzącego”

„Wszystko na najwyższym poziomie!”

„Odpowiednie dopasowanie materiałów szkoleniowych do potrzeb Uczestników”

Budowanie kultury organizacyjnej

Rozwój całej kadry Menedżerskiej europejskiego lidera technologii sanitarnej
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Europejski lider w produkcji zaawansowanej technologii sanitarnej

Cel:

Zbudowanie nowej kultury organizacyjnej firmy, opartej na celach i wartościach organizacji po połączeniu firm

Grupa docelowa:

Dyrektorzy i Szefowie, Kierownicy i Mistrzowie, Brygadziści) z 4 lokalizacji – 140 osób

Efekt:
 • Bardzo wysoka średnia ocena jakości merytorycznej warsztatów: 5,3
 • Zmiany w postawach Menedżerów widoczne w ich stylu zarządzania
 • Bardzo wysoka średnia ocena kompetencji trenerskich: 5,7
Przebieg procesu:

Diagnoza

 • Analiza wewnętrznej dokumentacji firmy
 • Badanie potrzeb rozwojowych poprzez ustrukturalizowane wywiady telefoniczne z Przełożonymi, HR-em oraz Ankiety Wyzwań Menedżerskich

Przygotowanie

Każdy warsztat poprzedzony dodatkowymi testami FPL lub wprowadzającymi tematycznymi materiałami

Rozwój

Realizacja 58 dni szkoleniowych z 5 tematów rozwojowych

Wzmocnienie

 • 49 dni spotkań wdrożeniowych implementujących nabytą wiedzę i umiejętności poszkoleniowe oraz weryfikujące stopień realizacji zobowiązań
 • Komunikacja wzmacniająca z zadaniami do wykonania
 • SMS-Y przypominająco-wdrożeniowe

Ewaluacja

 • Okresowe spotkania z Przełożonymi i HR-em, monitorujące przebieg projektu
 • Stały monitoring realizacji zobowiązań indywidulanych
 • Weryfikacja zadowolenia Uczestników poprzez ankiety poszkoleniowe

Okiem Klienta:

„Dziękuję za bardzo ciekawe szkolenie, które myślę, że wyznaczy mi kierunek tego, co należy zmienić”

„Więcej tak efektywnych szkoleń”

„Jedno z lepszych szkoleń, w jakich brałem udział”

Rozwój Sił Sprzedaży

Wdrożenie systemowego procesu sprzedażowego dla Przedstawicieli Handlowych
Zwiń
Rozwiń
Klient:

Firma z branży elektrotechnicznej i elektrycznej o ogólnopolskim zasięgu

Cel:

Nauka efektywnego procesu sprzedaży i rozwój kompetencji w zakresie efektywności handlowej

Grupa docelowa:

Grupa Przedstawicieli Handlowych oraz Ich Przełożonych

Efekt:
 • Wynik testu wiedzy na poziomie powyżej 80%, wśród 72% Uczestników Projektu
 • Wzrost wskaźników wizerunkowych Klienta
 • Bardzo wysoka średnia ocena kompetencji trenerskich: 5,8 w skali 1-6
Przebieg procesu:

Diagnoza

 • Wywiady z Dyrektorami i wybranymi Uczestnikami
 • Ocena kompetencji Sprzedażowych Zespołu Sprzedażowego poprzez autorską ankietę FPL SCR®

Przygotowanie

Elektroniczna Ankieta Wyzwań Sprzedażowych dla Uczestników

Rozwój

Warsztaty wprowadzające w Proces Sprzedaży FPL Sales® i rozwijające kompetencje sprzedażowe Uczestników

Wzmocnienie

 • 12-tygodniowy system wzmocnień online
 • System zadań i celów poszkoleniowych
 • Stały kontakt telefoniczny Trenera z Uczestnikami

Ewaluacja

 • Wskaźniki jakościowe: testy wiedzy na zakończenie Projektu
 • Wskaźniki wizerunkowe: ankieta satysfakcji Klienta do realizacji przez Klienta
 • Wskaźniki efektywności: okresowe analizy liczby pozyskanych Klientów oraz przygotowanych ofert
 • Opinia Trenera oraz dalsze rekomendacje rozwojowe

Okiem Klienta:

„Warsztat dostarcza bardzo przydatnej wiedzy, która jest niezbędna w procesie sprzedaży”

„Nowe podejście do planowania wizyt u potencjalnych Klientów”

Zapisz się na program
lub dowiedz się więcej