progress

Raporty i analizy

19 czerwca 2021

Testy psychometryczne w biznesie

W dzisiejszych czasach sukces firmy i jej utrzymanie się na rynku w dużym stopniu zależy od kapitału ludzkiego, czyli potencjału tkwiącego w pracownikach. W związku z tym menedżerowie coraz większą uwagę skupiają na posiadanych przez pracowników kompetencjach. Istotne stają się nie tylko ich kompetencje twarde, ale również miękkie. Docenienie znaczenia kompetencji miękkich pracowników przyczyniło się do popularyzacji wykorzystania w biznesie narzędzi do ich diagnozowania. Do takich narzędzi zaliczyć można m.in. testy psychometryczne, które są wystandaryzowanym narzędziem do ich pomiaru. Za pomocą testów badane są różnorodne aspekty procesów psychicznych m.in. funkcjonowanie w grupie, styl pracy, sposób motywacji, cechy charakteru czy wyznawane wartości.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Biznesu i Pracowni Testów Psychologiczny PTP można zauważyć, że testy psychometryczne wykorzystywane są przede wszystkim przez średnie i duże firmy, najczęściej w celach rekrutacyjnych i szkoleniowych. Wykorzystanie testów w procesie rekrutacji, wynika z faktu, iż pracodawcom coraz częściej zależy na jak najlepszym poznaniu przyszłego pracownika. Odpowiednio dobrany test pozwala na podjęcie właściwej decyzji personalnej przy wyborze kandydatów, ponieważ dostarcza rzetelną analizę pod kątem dopasowania potencjału kandydata do szczególnych predyspozycji pożądanych na danym stanowisku. Posiadanie wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich gwarantuje większą stabilność zatrudnienia i ciągłość kariery zawodowej. Ma to związek z tym, iż tylko dobrze dobrani pracownicy właściwie radzą sobie w sytuacjach zawodowych, są bardziej zaangażowani w efektywną realizację powierzonych zadań, w efekcie czego czują się bardziej komfortowo w swoim środowisku pracy i lepiej utożsamiają się z firmą. Należy także pamiętać, że wybór odpowiedniej osoby zmniejsza koszty procesu rekrutacyjnego, a także ogranicza rotację pracowników. Z kolei analiza miękkich kompetencji pracownika, definiująca jego mocne i słabe strony pozwala zaplanować strategiczne podejście do jego rozwoju. Na podstawie testów można ocenić sposób myślenia czy zachowania, kluczowe motywy działania, które razem tworzą charakterystyczny dla danej osoby sposób funkcjonowania. Wyniki takiego testu są dobrym punktem wyjaśnia do wzmacniania nieprzeciętnych kompetencji pracownika (mocnych stron), ale także jako bodziec do podnoszenia i doskonalenia tych kompetencji, które uzyskują niski wynik. Testy przydatne są nie tylko do planowaniu rozwoju jednostek, ale także całych zespołów. Analiza profilów osobowościowych członków zespołu pozwala zdefiniować stopień ich dopasowania, wzajemnego uzupełninia się, a także określić wskaźnik ich różnorodności. Co za tym idzie, takie działania sprzyjają lepszemu wykorzystaniu możliwości jednostek, a to przyczynia się do zwiększenia efektywności całego działu. Dlatego tak istotne jest przebadanie pracowników w trzech głównych obszarach kompetencji miękkich: inteligencji emocjonalnej, wartości zawodowych i stylów myślenia.

Test Inteligencji Emocjonalnej FPL EQ® to system badania i rozwijania inteligencji emocjonalnej w organizacjach. Dedykowany jest menedżerom, jak i pracownikom. Test bada kompetencje psychologiczne, prakseologiczne i społeczne. Dodatkowo weryfikuje on poziom kompetencji ogólnych (tj. zdolności handlowe, odporność na stres, asertywność) i kierowniczych (zarządzanie zmianą, motywowanie czy zarządzanie informacją). Za pomocą testu skutecznie możemy ocenić poziom kompetencji osobowych w zakresie zarządzania, który decyduje o jakości i efektywności działań pracownika (przez odpowiednie wykorzystanie swoich predyspozycji, zdobytej wiedzy i doświadczenia). Dlatego też test można zastosować już na etapie rekrutacji. Badając kompetencje i predyspozycje zawodowe pracowników lub kandydatów do pracy ocenić możemy ich dostosowanie do wymagań stanowiska pracy w zakresie kompetencji emocjonalnych. Następnie test sprawdza się także w planowaniu ścieżek kariery zawodowej pracowników. Ponieważ podaje on diagnozę aktualnego stanu inteligencji emocjonalnej badanego. A to może stanowić punkt wyjścia do zaplanowania dalszego rozwoju osobistego.

Test Wartości Zawodowych FPL PV® to metodyka budowania motywacji oraz doskonalenia kultury organizacyjnej poprzez rozpoznawanie wartości zawodowych pracowników. Test diagnozuje m.in. czy wykonywana praca jest zgodna z hierarchią wartości pracownika, a także pozwala zrozumieć motywy postępowania pracowników. Z pośród 16 podanych wartości wyodrębnia się triadę dominującą, czyli 3 najważniejsze i 3 uzupełniające cechy. Z zasady człowiek angażuje się przede wszystkim w te działania, które według niego najbardziej zbliżają go do realizowania najważniejszych dla niego wartości. Test możemy także wykorzystać w procesie rekrutacji i selekcji ponieważ daje on możliwość porównania hierarchii wartości kandydata ze specyfiką stanowiska na jakie on aplikuje, tak aby były one ze sobą zbieżne (ponieważ przełoży się to na większą produktywność pracownika). Dodatkowo test może posłużyć jako wskaźnik do: kierowania pracownika (ponieważ daje możliwość dostosowania rodzaju wykonywanej pracy, tak aby podczas realizacji zadania zawodowego osiągnąć również najważniejsze dla siebie wartości, w wyniku czego zadania wykonuje się sprawniej i efektywniej), motywowania (informację zdobyte po przeprowadzeniu testu pozwalają dostosować treść przekazywanych komunikatów, tak aby przez odwoływanie się do najważniejszych dla pracownika wartości zwiększyć jego zaangażowanie i osobistą satysfakcję z podejmowanych działań) oraz awansowania (test pozwala zdobyć wiedzę jakimi kryteriami kieruje się pracownik przy wyborze np. ścieżki zawodowej).

Test Stylów Myślenia i Komunikacji FPL CS® to metodyka wskazująca istotną rolę stylów myślenia w życiu organizacji. Narzędzie, to pozwala poznać style myślenia własne, Współpracowników, Podwładnych czy Klientów. Określone zostaje tzw. poznawcze funkcjonowanie jednostki czyli charakterystyczna dla danej osoby specyfika działania i komunikacji (np. na jakie bodźce badany jest bardziej wrażliwy, na co kładziemy nacisk w wypowiedziach, a także określa typ informacji na, którym badany koncentruje się w pierwszej kolejności). Wiedza zdobyta na postawie takiego testu pozwala lepiej zrozumieć jak człowiek postrzega świat i jak wpływa to na jego zachowanie. W wyniku tego możemy usprawnić wymianę informacji, redukujemy liczbę niepotrzebnych nieporozumień i potencjalnych konfliktów. Test podczas rekrutacji nowych pracowników pozwala ocenić potencjał poznawczy kandydata zarówno względem cech, które będą pomocne, jak i które mogą utrudniać wykonywanie zadań na danym stanowisku. Następnie przy wytyczaniu ścieżek kariery test posłużyć może jako element doskonalenia sposobu funkcjonowania stylów myślenia czy rozwijania umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji podczas szkolenia lub coachingu. Wiedza zdobyta po przeprowadzeniu takiego testu będzie szczególnie przydatna dla menedżera podczas tworzenia zespołu. Dzięki informacjom o sposobie komunikacji poszczególnych osób, możemy bazować na stylach myślenia, które się uzupełniają, czego konsekwencją będzie bardziej efektywne działanie całego zespołu.

Testy psychometryczne wykorzystywane są na różnych etapach i dają niewątpliwie wymierne korzyści zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Z perspektywy pracodawcy testy stwarzają możliwość łatwego i szybkiego dokonywania porównań między kandydatami czy pracownikami, pomagają ocenić predyspozycje kandydata do pełnienia danej roli, a także zwiększają efektywność działań HR w zakresie decyzji o awansowaniu czy szkoleniach. Doskonalenie kompetencji miękkich to także niepodważalna korzyść dla pracownika. Wiedza zdobyta po przeprowadzeniu testów psychometrycznych umożliwia wyróżnienie się wśród innych poprzez budowanie swoistej przewagi nad konkurencją. Dodatkowo w dużych firmach tworzone są programy zarządzania talentami, do których kwalifikowani są zazwyczaj pracownicy, których miękkie kompetencje oceniane są wysoko. Należy także pamiętać, że pracownik rozwijający miękkie kompetencje inwestuje nie tylko w rozwój zawodowy, ale także osobisty. A wkład oraz zaangażowanie pracowników jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż wpływa na zwiększenie efektywności oraz produktywności istnienia jakiegokolwiek biznesu.

Czytaj także

Dowiedz się więcej
lub zapisz się na program